Juridisch geschil? Haal uw recht met een (goedkope) dagvaarding

Heeft u een juridisch geschil, bijvoorbeeld een afnemer die niet betaalt, een relatie die een schuld niet aflost of iets anders? Dan kunt u die persoon of dat bedrijf in rechte betrekken en de zaak voorleggen aan een rechter. Daarvoor is het in de meeste gevallen vereist dat u een dagvaarding uitbrengt: de dagvaarding is het eerste stuk in een juridische procedure waarin u aangeeft waaruit het geschil bestaat, en wat u wilt vorderen. Bij zakelijke geschillen start de zaak dus - in de regel - met de dagvaarding, bij geschillen met betrekking tot het familierecht en arbeidsrecht is dat geen dagvaarding maar een verzoekschrift.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee heel verschillende zaken. Zo kan het zijn dat u er vrij zeker van bent dat u in uw recht staat, maar dat de procedure en de kosten van een rechtzaak zo onduidelijk zijn dat u er maar vanaf ziet. Of erger: de kosten zijn zo hoog dat er niet wordt geprocedeerd. Verder is het vaak niet duidelijk wat het kost en welke risico's er aan een procedure verbonden zijn.

Dat kan ook anders. De juristen van dagvaarding24.nl helpen graag bij het starten van uw procedure, tegen lage kosten en met duidelijke afspraken. Zo kunnen wij al een dagvaarding opstellen vanaf een bedrag van 499 euro ex btw! Daarmee zijn we in de regel honderden euro's goedkoper dan andere dienstverleners. Wilt u niet alleen een dagvaarding, maar ook verdere juridische bijstand, bijvoorbeeld als uw zaak op zitting wordt behandeld door de rechtbank? Ook daarin kunnen we u bijstaan. Desgewenst voeren we ook alle correspondentie namens u met wederpartij en de rechtbank. Kijk voor een overzicht van mogelijkheden onder het stuk 'kosten' op deze site.

Hoeveel kost een dagvaarding?


De kosten van een dagvaarding zijn sterk wisselend. Op dagvaarding24.nl krijgt u al een volledig op uw zaak toegesneden dagvaarding vanaf 499 euro ex btw. Uw dagvaarding wordt altijd opgesteld door een jurist. Daarmee zijn wij mogelijk de voordeligste aanbieder van een dagvaarding, waarbij uw zaak ook nog eens persoonlijk wordt behandeld.

Overige van het uitbrengen van de dagvaarding zijn de kosten van betekening (aan de wederpartij) wat moet gebeuren door een deurwaarder. De kosten daarvan bedragen in de regel 98 euro. Soms valt dit bedrag wat hoger uit, bijvoorbeeld indien een adresonderzoek nodig is, of er andere handelingen noodzakelijk blijken.

Ten slotte zijn dienen er griffierechten te worden betaald aan de rechtbank voor de procedure. De griffierechten voor een kantonzaak (dus tot 25.000 euro) bedragen (2021):Zaken met een vordering of een verzoek van onbepaalde waarde of een waarde van niet meer dan € 500

Niet natuurlijke personen

€ 126

Natuurlijke personen

€ 85

Onvermogenden

€ 85

Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500

€ 507

€ 240

€ 85

Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500

€ 1.013

€ 507

€ 85

Bron: rechtspraak.nl

Hoe gaat een dagvaarding in zijn werk?

Een dagvaarding is een eerste proceshandeling in een procedure bij de rechtbank. De dagvaarding is de eerste proceshandeling. De procedure is aanhangig zodra de dagvaarding door een deurwaarder aan de gedaagde (wederpartij) is betekend, dat wil zeggen: de opgestelde dagvaarding is afgegeven aan het adres van de wederpartij. Hierdoor wordt de gedaagde opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding bevat de eis en de gronden daarvan. Daarnaast dient in de dagvaarding het verweer van de gedaagde te worden opgenomen en dient een reactie op dit verweer te worden gegeven.

De deurwaarder vermeldt bij betekening van de dagvaarding de datum waarop de gedaagde voor de rechter moet verschijnen. De gedaagde kan bij de kantonrechter in persoon verschijnen. Voor procedures bij de rechtbank dient de gedaagde een advocaat in de arm te nemen.


Hoeveel tijd zit er tussen een dagvaarding en een zitting?

Hoe lang duurt een procedure ?

Tussen het dagvaarden van een gedaagde en de behandeling ter terechtzitting moet (gewoonlijk) minstens een week zitten. Door de rechter kan die tijd worden verkort, maar dat gebeurt in de regel alleen bij een kort geding. In de regel duurt een procedure echter enkele maanden: nadat de dagvaarding aan de wederpartij is betekend, moet deze aan de rechtbank worden aangebracht. De wederpartij krijgt het verzoek te reageren op de eerste roldatum: dit is het uiterste moment waarop een reactie moet zijn ontvangen door de rechtbank. Reageert iemand niet op tijd, dan bestaat het risico dat deze wordt veroordeeld door de rechtbank. In veel gevallen wordt door de wederpartij uitstel gevraagd van 4 weken voor een reactie: dit eerste uitstel wordt bijna altijd toegekend. Is een schriftelijke reactie binnen, dan hangt het ervan af of de rechter vindt dat er (nog) een schriftelijke ronde moet volgen door beide partijen (repliek en dupliek) en of er mogelijk een behandeling ter zitting plaatsvindt (comparitie van partijen). Een normale procedure duurt dus enkele maanden.


Wat moet er in een dagvaarding staan?

Een dagvaarding in een civiele zaak is vrijwel altijd op eenzelfde manier opgebouwd. Eerst procedurele zaken als het benoemen van de gedaagde en de eiser (‘gedaagde is de heer A, eiser is mevrouw B’), het aangeven van de bevoegde rechtbank (‘Kantonrechter te Utrecht is bevoegd’) en de open ruimtes voor de deurwaarder om te betekenen. Daarna geeft de dagvaarding de gronden weer. Meestal wordt er begonnen met een feitelijke inleiding van wat er is gebeurd (‘A heeft een overeenkomst met B toen en toen gesloten’), dan komt het probleem (‘B heeft niet betaald’), dan wordt soms de juridische grondslag van de vordering beschreven. Dat kan zijn bijvoorbeeld zijn wanprestatie, dus het niet nakomen van de overeenkomst.

Vervolgens wordt het verwachte verweer weergegeven en de reactie daarop. Dan komt het bewijsaanbod (‘Ik kan mijn stellingen bewijzen met de bijlagen en met eventuele getuigen als de rechter dat zou willen’).

Ten slotte vermeldt de dagvaarding de eis (‘Vanwege het voorgaande eis ik alsnog betaling van de 3000 euro’).

Volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat de dagvaarding onder meer:

  • de datum van de betekening
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • locatie kantonrechter
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde


Wat is een comparitie?

Een comparitie is een behandeling van de zaak bij de rechtbank ter zitting. De partijen worden uitgenodigd daarbij te verschijnen. Na de ontvangst van het verweer kijkt de rechtbank of de partijen persoonlijk moeten verschijnen voor de rechter. De rechter kan ook een comparitie houden om te kijken of eiser en gedaagde tot een schikking kunnen komen. In dat geval worden de eiser en de gedaagde het alsnog met elkaar eens en wordt de rechtszaak zonder vonnis beëindigd.


Wat is betekening van een vonnis?

Gerechtsdeurwaarders noemen het persoonlijk overhandigen van een vonnis aan veroordeelde op zijn woon- of zakelijk adres , een vonnis ‘betekenen’. Veroordeelde wordt hierbij officieel in kennis gesteld van de uitspraak van de rechter. Is veroordeelde niet thuis, dan mag de gerechtsdeurwaarder het vonnis ook afgeven aan een huisgenoot of iemand die wel aanwezig is op het adres. Wordt er niet opengedaan of is er niemand thuis? Dan is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd het vonnis in een speciale deurwaardersenvelop in de brievenbus achter te laten. Op de envelop moeten de bij wet bepaalde vermeldingen ‘ambtelijk stuk’ en ‘inhoud direct lezen’ staan, alsmede de naam van de gerechtsdeurwaarder en het kantoor waarvoor hij werkt, met adres en telefoonnummer.


Wat is een verstekvonnis?

Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waarbij de gedaagde partij niet aanwezig was. Meestal is een verstekvonnis een uitspraak waarin staat dat de gedaagde partij veroordeeld is tot het betalen van een bedrag aan de wederpartij, omdat er niet is gereageerd op de uitgebrachte dagvaarding.

U kunt een verstekvonnis aanvechten door “in verzet te gaan”. Dat betekent dat je alsnog reageert op de dagvaarding zoals je dat had moeten doen als jij de dagvaarding op tijd had gezien. In verzet gaan is aan strenge termijnregels verbonden en moet binnen vier weken worden ingediend bij de rechtbank. Als je in verzet gaat, dan wordt de zaak als het ware heropend en kun jij alsnog jouw verweer aanvoeren. Het verzet wordt ingesteld bij dezelfde gerechtelijke instantie die het vonnis heeft gewezen. Als de procedure in eerste instantie bij de kantonrechter begonnen was, dan zal de procedure bij de kantonrechter blijven.

De verzettermijn begint te lopen vanaf één van de volgende momenten:

Vanaf het moment dat het vonnis in persoon is betekend. Gedaagde heeft dan zelf getekend voor ontvangst. Daarmee is het duidelijk dat gedaagde op de hoogte is van het vonnis;

Vanaf het moment dat je het “een daad van bekendheid verricht”, bijvoorbeeld door te bellen met de deurwaarder die het vonnis heeft betekend (zie hiervoor). Daaruit volgt dat gedaagde dus kennis heeft genomen van het vonnis.

De derde mogelijkheid is dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd, bijvoorbeeld door beslaglegging. Bij de tenuitvoerlegging gaat de termijn van 4 weken in ieder geval lopen.


Wat betekent uitvoerbaar bij voorraad?

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, betekent dit dat de veroordeelde partij desgevraagd meteen aan het vonnis moet voldoen. Als zij bijvoorbeeld is veroordeeld om iets aan de andere partij te betalen, dan moet zij dat doen, ongeacht of zij nog in hoger beroep kan.


Heeft het instellen van hoger beroep schorsende werking?

In theorie heeft het instellen van hoger beroep schorsende werking ten aanzien van het eerdere vonnis. De praktijk is echter anders. Om te voorkomen dat vonnissen geblokkeerd worden door hoger beroep in te stellen, vragen advocaten bijna altijd aan de rechtbank om het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ te verklaren. Meestal doet de rechter dat. Dat betekent dat de winnende partij onmiddellijk met het vonnis aan de slag kan. Een eventueel hoger beroep heeft dan geen opschortend effect.


Wanneer is een dagvaarding nietig (ongeldig)?

Nietig betekent dat de dagvaarding niet voldeed aan de wettelijke eisen en derhalve niet als dagvaarding geldt. Nietigheid treedt bijvoorbeeld in wanneer de dagvaarding niet de inhoud heeft die de wet eist. Strikt genomen gaat het om het exploot van dagvaarding. De gedaagde kan de nietigheid van de dagvaarding inroepen. Daarnaast is ook de rechter bevoegd de dagvaarding nietig te verklaren, zelfs wanneer de gedaagde niet in het proces is verschenen. Voorbeelden van een nietigheid zijn:

Ontbreken van de ondertekening van de akte door de gerechtsdeurwaarder.

Ontbreken van de vermelding van de datum van de akte wanneer die noodzakelijk is om de gevolgen van de akte te beoordelen.

Het niet vermelden van de bevoegde rechter die van de zaak kennis moet nemen

Om te voorkomen dat een procedure stukloopt op een nietig exploot, is het mogelijk een herstelexploot uit te brengen. Een gebrek dat leidt tot nietigheid kan uiterlijk tot aan de roldatum – met inachtneming van de termijn van dagvaarding – worden hersteld.